OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

… zboží prodávané kupujícím prostřednictvím e-shopu („Zboží“) představuje obvykle zvukový nebo zvukově obrazový nebo obrazový záznam hudebního nebo audiovizuálního díla/děl (včetně doprovodných materiálů) a jiných předmětů chráněných podle autorského zákona a jiných předpisů na ochranu duševního vlastnictví.

Kupující je oprávněn při zakoupení Zboží užít zakoupené zboží výhradně pro svoji vlastní osobní potřebu. Kupující není oprávněn Zboží ani jejich část kopírovat v jakékoli formě nad rámec své osobní potřeby a není oprávněn zpřístupňovat ho např. za úplatu dalším osobám. Kupující není oprávněn využívat Zboží ani jeho část/i k získání jakéhokoli hospodářského prospěchu ani k podnikání (bez souhlasu Prodávajícího apod.).

Kupující není oprávněn Zboží ani jakoukoli část jakkoli měnit a upravovat (včetně konverze do jiného datového formátu) ani ho využít k vytvoření jiného výtvoru, s výjimkou případů, kdy se jedná o úpravu technického charakteru nezbytnou k užití Zboží pro osobní potřebu v souladu s těmito podmínkami.

Kupující se zavazuje, že se nebude pokoušet odstranit, změnit nebo obejít technické prostředky ochrany Zboží nebo informace o identifikaci práv ke zboží.

Kupující se zavazuje, že se nebude pokoušet získat přístup ke Zboží jinak než v souladu s těmito podmínkami.

Kupující bere na vědomí, že jakékoli jednání porušující shora uvedené zákazy může být posuzováno jako porušení práv duševního vlastnictví s možností postihu a uložení sankcí podle příslušných ustanovení platných právních předpisů.