REKLAMAČNÍ ŘÁD

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen "reklamace") mají být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí platnou právní úpravou zjm. příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dále příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. 

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním Zboží. Zároveň Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace.

Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího a popisuje postup, jakým způsobem uplatnit reklamaci Zboží zakoupeného od Prodávajícího.

I. Odpovědnost Prodávajícího

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a,
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Práva z odpovědnosti za vady Zboží se však nevztahují zejména na případy, kdy vada nebo poškození Zboží vznikly:

 • mechanickým poškozením Zboží,
 • prokazatelně nesprávným užíváním,
 • užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání.

Odpovědnost Prodávajícího za vady se dále nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána a u použitého Zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo Zboží při převzetí Kupujícím.

 II. Lhůta pro uplatnění reklamace

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží (spotřebního) následovně:

a) u nového zboží v lhůtě dvaceti čtyř měsíců od převzetí;
b) u rozbaleného zboží v lhůtě dvaceti čtyř měsíců od převzetí;
c) u použitého zboží v souladu ve lhůtě době dvanácti měsíců od převzetí.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v opravě. V případě výměny Zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.

III. Povinnosti Kupujícího a uplatnění reklamace Kupujícím

Kupující je povinen zásilku se Zbožím řádně převzít, zejména pak zkontrolovat neporušenost přepravního obalu a bezprostředně po převzetí Zboží zkontrolovat co do množství a výskytu jakýchkoliv vad. V případě poškození obalu Kupující není povinen zásilku převzít a měl by tuto skutečnost řešit přímo s poskytovatelem doručení Zboží.

V případě zjištění vady uplatňuje Kupující svůj nárok u Prodávajícího tkzv. reklamací (tj. uplatnění práv z odpovědnosti za vady). Kupující uplatňuje reklamaci u Prodávajícího bez zbytečného odkladu emailem: renata.drossler@catroproduction.com, reklamaci je možné uplatnit i v sídle nebo místě podnikání Prodávajícího. Takto lze uplatnit reklamaci i po ukončení prodeje Zboží.

Kupující sdělí Prodávajícímu jakým způsobem má být reklamace vyřízena již při uplatnění reklamace. Opomněl-li Kupující při vytknutí vady (reklamaci) uvést, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, Prodávající ho zpravidla v rámci své informační povinnosti o této skutečnosti poučí. Pro uplatnění reklamace lze použít formulář Prodávajícího dostupný na jeho webových stránkách.

Kupující dle platné právní úpravy může uplatnit některý z těchto způsobů (s ohledem na podmínky uplatnění stanovené občanským zákoníkem):

 • odstranění vady (dodáním nové bezvadné věci),
 • odstranění vady opravou,
 • slevou z ceny (bez odstranění vady),
 • odstoupení od smlouvy (s následným vrácením vzájemných plnění).                                                                                                                                                                                                                   

IV. Postup při uplatnění reklamací

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. 

Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým chce být kupující informován o jejím vyřízení. 
Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit již jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

Kupující je povinen doručit Prodávajícímu na vlastní náklady zboží, na které uplatňuje reklamaci, na adresu: Renata Drössler, Klimentská 52, 110 00  Praha 1. Reklamované Zboží má být kompletní (včetně jeho všech součástí), má být mechanicky nepoškozené, neznečištěné či jinak neznehodnocené Kupujícím. V případě nesplnění těchto podmínek si Prodávající vyhrazuje právo reklamaci odmítnout.

V. Lhůta pro vyřízení reklamace

Prodávající vyřizuje reklamaci co nejdříve od jejího uplatnění, lhůta pro vyřízení reklamace Prodávajícím činí maximálně 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění. Lhůta počíná běžet ode dne následujícího po uplatnění reklamace.

Končí-li lhůta o víkendu či ve svátek, prodlužuje se automaticky na nejbližší pracovní den. Zákonem stanovená délka však nebrání dohodě s Kupujícím na delší lhůtě k vyřízení reklamace.

Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že Kupující k vyřízení reklamace poskytl Prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil Prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek.

VI. Vyřízení reklamace

Prodávající vydá Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamace se považuje za vyřízenou v okamžiku, kdy o tom Prodávající prokazatelným způsobem Kupujícího informuje.

Kupující (spotřebitel) má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako náklady hospodárně vynaložené. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného Zboží. Kupující (spotřebitel) o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

V případě, že Prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se Kupující nebo po dohodě s Prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z příslušného oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady. Nedojde-li k dohodě mezi Kupujícím a Prodávajícím, může se Kupující obrátit na existující  systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů jak uvedeno ve Všeobecných obchodních podmínkách Prodávajícího. V případě sporu mezi Kupujícím (spotřebitelem) a Prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami vyřešit přímo, poskytne Prodávající Kupujícímu (spotřebiteli) informace o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného výrobku věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Tyto informace jsou uvedeny i na internetových stránkách Prodávajícího přímo ve Všeobecných obchodních podmínkách.

Tento Reklamační řád je platný od 24.3.2020